Κύπρος – ΕΕ – Ανταγωνιστικότητα και Κοινωνική Συνοχή

Φίλες και φίλοι,

Σας  καλωσορίζω στη σημερινή μας εκδήλωση. Είναι με μεγάλη ικανοποίηση που την οργανώνουμε μαζί, το ΚΕΒΕ, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, και ο ΟΠΕΚ. Δύο σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της ευρωπαϊκής πολιτικής  δράσης η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Μάριο Μόντι είναι μαζί μας για να μας αναπτύξουν τις σκέψεις τους πάνω στο εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα με τίτλο «Δύο χρόνια μετά την ένταξη. Κύπρος-ΕΕ, Ανταγωνιστικότητα και Κοινωνική Συνοχή».

Δύο πρώην επίτροποι με σημαντική εμπειρία στις κοινοτικές υποθέσεις  και με πλούσια παρουσία στις  πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Η σημερινή μας εκδήλωση συμπίπτει με ένα δυνατό συμβολισμό. Είμαστε για δύο χρόνια κράτος- μέλος της ΕΕ.  Η Κύπρος συμμετέχει στην ΕΕ από την 1η Μαίου 2004. Η σημερινή εκδήλωση αφορά την απόφαση των κυπρίων να συνδέσουμε το μέλλον μας με την ΕΕ των 25, να ενισχύσουμε έτσι τις πολιτικές της ασφάλειας, της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής μέσα στην ΕΕ.

Η ΕΕ δίνει ορισμένες απαντήσεις σε μια σειρά από προβλήματα που χαρακτηρίζουν τη σημερινή διάρθρωση της παγκόσμιας και βεβαίως της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Αυτή η προσπάθεια αφορά πλήρως την Κύπρο- τις δυνάμεις της παραγωγικής διαδικασίας, τις συνδικαλιστικές ενώσεις, τις δυνάμεις της πολιτικής και του πολιτισμού . Συνδέεται  με τις μορφές ανάπτυξης  που εμείς επιλέγουμε στα πλαίσια της ευρωπαϊκής μας πολιτικής.

Η Κύπρος είναι κομμάτι της Ευρώπης. Γι’ αυτό ο δημόσιος διάλογος για την Ευρώπη χρειάζεται να έχει συνέχεια και βάθος. Η Κύπρος μπορεί αλλά και πρέπει να έχει άποψη για την Ευρώπη και να την εκφράζει, να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Ότι αποφασίζεται μέσα στην ΕΕ επηρεάζει και εμάς εξίσου, όπως και όλους τους άλλους λαούς. Έτσι η Κύπρος μπορεί να γίνει πιο ισχυρή-σε μια ΕΕ πιο αποτελεσματική, πιο ανταγωνιστική, με εκτόπισμα και ρόλο στις διεθνείς υποθέσεις.
Η παιδεία  αποτελεί την κύρια προϋπόθεση τόσο για τη σύγκλιση όσο και τη διαμόρφωση μιας πιο δίκαιης κοινωνίας. Η Κύπρος χρειάζεται να δουλέψει σε μια παιδεία ανοιχτών οριζόντων. Σε επαφή με τις ευρωπαϊκές συνθήκες και εξελίξεις , αυτές που είναι οι συνθήκες εργασίας των νέων σήμερα.  Η κυπριακή δημόσια υπηρεσία βασίζεται στην επετηρίδα, την ομοιομορφία, στις προαγωγές και τις αμοιβές. Βασίζεται πάνω σε εκθέσεις όπου όλοι οι υπάλληλοι παίρνουν άριστα-  συμβάλλοντας έτσι στο φαύλο κύκλο της  στασιμότητας. Αυτή τη στασιμότητα δεν πρέπει να την προσπερνάμε αδιάφορα. Εγκυμονεί πλέον σοβαρούς κινδύνους όπως μας έμαθε η περσινή αεροπορική τραγωδία.

Χρειάζεται ένα νέο σχέδιο και μια νέα πολιτική για τη δημόσια υπηρεσία που θα επιβραβεύει την πρωτοβουλία, τη δημιουργικότητα, τη φαντασία.

Η γνώση, οι νέοι τρόποι οργάνωσης της οικονομικής δραστηριότητας, τα νέα πεδία δράσεων που δημιουργούνται με την έρευνα, την καινοτομία και την αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας είναι οι κρίσιμοι παράγοντες για μια σύγχρονη πολιτική που μπορεί να φέρει μετρήσιμα αποτελέσματα για την κυπριακή κοινωνία.

Ο στόχος της ένταξης της Κύπρου στην ΟΝΕ αποτελεί ένα σημαντικό πολιτικό εργαλείο για να επιτύχουμε το στόχο της περισσότερης κοινωνικής συνοχής. Γι’ αυτό  χρειάζεται να κινηθούμε πιο γρήγορα και πιο αποφασιστικά. Οι προϋποθέσεις υπάρχουν. Μπορούμε την Κύπρο της περισσότερης ανάπτυξης και δικαιοσύνης μέσα από σκληρή δουλειά, σχέδια και κατευθύνσεις που να ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες.

Ο Αλτιέρo Σπιvέλλι – ιταλός πολιτικός και έvας από τoυς πατέρες της ευρωπαϊκής ιδέας – έδωσε και για τηv Κύπρo μια πολύ σημαντική ιδέα. Είπε:

“Η Ε.Ε. δεv είvαι πρόσκληση σε γεύμα. Δεv είvαι κάτι πoυ έχoυμε oλoκληρώσει, άρα τo ζήτημα θα ήταv τo πoια θέση θα πάρεις στo τραπέζι. Η Ε.Ε. αφoρά τηv oικoδόμηση τoυ κoιvoύ μας πεπρωμέvoυ, κάτι πoυ πρέπει vα oλoκληρώσoυμε και για τo oπoίo πρέπει vα αγωvιστoύμε…”.

Λάρκος Λάρκου
Πρόεδρος ΟΠΕΚ,

Χαιρετισμός στην εκδήλωση «Δύο χρόνια μετά την ένταξη.
Ευρωπαϊκή Ένωση και Κύπρος:  Ανταγωνιστικότητα και Κοινωνική Συνοχή».

Σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Λευκωσία, 28 Απριλίου 2006