Οι επτά συστάσεις και η κύπρος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε τις συστάσεις της προς τα 27 κράτη μέλη με στόχο τη σύγκλιση των οικονομιών τους- 8 Ιουνίου 2011. Οι συστάσεις είναι μέρος της διαδικασίας που συμφωνήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Χ. Μπαρόζο αφού έκανε λόγο για «παράγοντες αβεβαιότητας» στην αναπτυξιακή διαδικασία υπενθύμισε σειρά από δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα κράτη μέλη ζητώντας από αυτά «να τα εφαρμόσουν σε εθνικό επίπεδο. Γνωρίζουμε ότι η επίτευξη των στόχων που θέσαμε συλλογικά συνεπάγεται επώδυνες επιλογές Οι προσπάθειες  εφόσον καταβληθούν με σοβαρότητα και από όλους, θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να ξεπεράσει την κρίση και να διασφαλίσει τη μελλοντική ευημερία της». Οι συστάσεις θα εξεταστούν από την προσεχή Σύνοδο Κορυφής (23-24 Ιουνίου), μετά από συζήτηση στα Συμβούλια Υπουργών ECOFIN και Απασχόλησης/Κοινωνικών Υποθέσεων. Η πρώτη αξιολόγηση θα γίνει τον Ιανουάριο του 2012.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επτά συστάσεις σχετικές με την Κύπρο.

Πρώτη, καλείται  η Κύπρος να λάβει μέτρα για διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος μέχρι 2012 και να ενισχύσει τον προληπτικό χαρακτήρα για εποπτεία τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Δεύτερη, βελτίωση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών με εφαρμογή μεταρρυθμίσεων για έλεγχο των δαπανών για συντάξεις και υγεία ώστε να αντιμετωπιστεί η αύξηση των δαπανών λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής. Να διασυνδεθεί το προσδόκιμο ζωής με το όριο συνταξιοδότησης και να αντιμετωπιστεί ο υψηλός κίνδυνος φτώχειας μεταξύ των ηλικιωμένων ατόμων.

Τρίτη, πρόσθετα μέτρα για την υγεία ώστε να προχωρήσει η εφαρμογή του εθνικού συστήματος υγείας.

Τέταρτη, μεταρρυθμίσεις σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους του συστήματος συλλογικών συμβάσεων και μισθολογικών συμβάσεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αυξήσεις των μισθών αντανακλούν «καλύτερα» τις εξελίξεις στην παραγωγικότητα της εργασίας και την ανταγωνιστικότητα.

Πέμπτη, πρόσθετα μέτρα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καλύτερη διασύνδεση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εκπαίδευσης με την αύξηση των κινήτρων και τη βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση.

Έκτη, κατάργηση μέχρι τον Οκτώβριο του 2011 των εμποδίων που απομένουν σχετικά με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, ώστε να δημιουργηθούν καλύτερες ευκαιρίες για ανάπτυξη και απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών.

Έβδομη, η προώθηση μέτρων για αύξηση του ανταγωνισμού στις υπηρεσίες δικτύων, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία στον καθορισμό τιμών. Μέχρι το 2012 ο καθορισμός ενός σχεδίου διαχείρισης των υδάτων και ενός σχεδίου για καθορισμό των τιμών που θα αντανακλά σε καλύτερη αποδοτικότητα του κόστους, ώστε να υπάρχει βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορούν μια σειρά από ζητήματα που ήδη τυγχάνουν ευρύτερου προβληματισμού στη Λευκωσία. Η κυβέρνηση, τα κόμματα, οι συνδικαλιστικές ενώσεις διατύπωσαν εισηγήσεις. Σειρά από συναντήσεις έχουν γίνει  ανάμεσα στον Υπουργό Οικονομικών Χ. Σταυράκη και τους κοινωνικούς εταίρους, συναντήσεις ειδικών με τη συμμετοχή του νομπελίστα Χ. Πισσαρίδη, ανταλλαγή απόψεων σε επίπεδο συνδικαλιστικών οργανώσεων. Οι συναντήσεις αυτή τη φορά απαιτούν αποφάσεις, οι ανταλλαγές απόψεων χρειάζεται να είναι εργαλείο για να φτάσουμε σε οριστικές λύσεις. Σημειώνω ότι οι συστάσεις Μπαρόσο αφορούν ζητήματα τριπλής πρόκλησης: μερικά είναι σχετικά εύκολα αφού υπάρχει η προεργασία και οι ανάλογες υποδομές  (λ.χ διαχείριση υδάτινων πόρων), άλλα είναι πάνω σε καλές βάσεις επιτυχίας (λ.χ. υπηρεσίες δικτύων)  και άλλα αποτελούν ισχυρή πρόκληση για αλλαγές πάνω σε πιο πολύπλοκη βάση (λ.χ. συνταξιοδοτικό, δημοσιονομικό έλλειμμα, σύστημα υγείας).  Η Κύπρος μπορεί να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις με συναίνεση αλλά και αποφασιστικότητα. Οι πιέσεις από την ευρύτερη οικονομική κρίση παρέχουν την ευκαιρία να λύσουμε προβλήματα που, υπό άλλες συνθήκες, θα παρέμεναν στάσιμα. Η κρίση εκτός από δυσκολίες, προσφέρει και ορισμένες ευκαιρίες…