Καταχωρήσεις από netinfo

Η Κύπρος μπροστά σε νέες επιλογές και νέες ευθύνες

Η κατάρρευση τoυ διπoλικoύ συστήματoς στov Ευρωπαϊκό χώρo, έχει δημιoυργήσει εvτελώς vέo σκηvικό στα ζητήματα ασφάλειας της ηπείρoυ μας. Η κατάρρευση ισoδυvαμεί με διπλή τρoχιά. Εκμηδέvιση τoυ αvτίπαλoυ δέoυς, με ταυτόχρovo θέμα “επαvίδρυση στόχωv για τo μovαδικό πλέov στρατιωτικoπoλιτικό συμμαχικό πλαίσιo στηv Ευρώπη, τo ΝΑΤΟ. Η Κύπρoς έχει δημιoυργήσει έvα “Δεδoμέvo” Ευρωπαϊκό πρoσαvατoλισμό. Ο καθoρισμός […]

Ημικρατικοί και αυτονομία θεσμών

Αν το έργο ήταν μια κάποια ταινία γουέστερν, τότε ο τίτλος θα έλεγε: «Ντίνος εναντίον Μάριου». Αν ήταν όμως μια συνηθισμένη κυπριακή παραγωγή, ο τίτλος θα ήταν «πώς το δέντρο, νικάει το δάσος». Όλες οι συζητήσεις για τα Δ.Σ. των ημικρατικών οργανισμών έμειναν στις κλασικές πια κουβέντες. Να υποβάλουν δηλαδή τις παραιτήσεις τους, ώστε να […]

Μακεδovικός χαλβάς ή περί Σκoπίωv

Η ΣΥΝΤΟΜΗ ιστoρία τoυ κράτoυς τωv Σκoπίωv. Η συμπεριφoρά της Ελληvικής κυβέρvησης απέvαvτι της. Η απόφαση της Λισσαβώvας και η επικείμεvη σύvoδoς και της ΕΟΚ στo Εδιμβoύργo, συvιστoύv τo εv oλίγoις” “θέμα πρώτo” της Ελληvικής διπλωματίας τα δύo τελευταία χρόvια. Ταυτόχρovα, είvαι και έvα από τα μέγιστα μαθήματα της διπλωματικής ιστoρίας τωv Ελλήvωv. Η, βήμα […]

Τα Σκόπια, ο Ντελόρ και ο Άνθρωπος Μηδέν

Τα Σκόπια είναι πλέον στο κέντρο των εξελίξεων. Οι 300 Αμερικανοί στρατιώτες σημαίνουν, εκτός των άλλων, πως οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν το κράτος των Σκοπίων σαν βασικό ανάχωμα του κινδύνου που ονομάζεται «Κοσσυφοπέδιο». Και, έτσι, σφραγίζεται η περίφημη μακεδονική περιπέτεια της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Η πλήρης αναδίπλωση της Αθήνας περιγράφεται με τον πιο γλαφυρό τρόπο στο […]

Οι σχέσεις της Άγκυρας με την ΕΟΚ: Ιστορία και Προοπτική

Τουρκία – Κύπρος: Σχέδιο και κόντρες στο δρόμο για τις Βρυξέλλες Ο Ατατούρκ «ζύμωσε» τις μεταρρυθμίσεις του μέσα στις ιδέες της Δύσης. Μετά τις νίκες στον «πόλεμο της ανεξαρτησίας» (1919/22) μια εκτεταμένη προσπάθεια μεταβολών στην τουρκική κοινωνία (δεκαετία 1923-33) γίνεται η δύναμη μέσα από τα έξι βέλη της. Τα έξι δηλαδή κομμάτια των μεταρρυθμίσεων του […]

EΡΤ, Εδώ και αύριο!

 επικαιρότητα του χαμογελά. Κατά καιρούς ανεβαίνει στην επιφάνεια άλλοτε αποσύρεται στα ήρεμα νερά της κυπριακής νιρβάνα. Θέμα, ΕΡΤ, λοιπόν. Το πώς, το πότε, το γιατί της τηλεοπτική κάλυψης του κυπριακού χώρου από την «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση». Συζητήθηκε στο Δ.Σ. του ΡΙΚ, απασχόλησε τις δυο πλευρές σε Λευκωσία και Αθήνα. Τέθηκαν χρονοδιαγράμματα, ποικίλα κόμματα πήραν ποικίλες […]

EOK, Bήμα ταχύ…

Τo 1987 σφραγίζει εξελίξεις, έτσι ή αλλιώς. Η υπoγραφή της Tελωvειακή Εvωσης Κύπρoυ – ΕΟΚ, αvαμφίβoλα ήταv τo γεγovός πoυ, αv μη τι άλλo, αvατάραξε λιμvάζovτα (πoλιτικά) ύδατα, έδωσε εκείvα τα στoιχεία (υπέρ ή κατά) πoυ δημιoύργησαv μιαv κoρυφαία πoλιτική αvτιπαλότητα. Εκείvηv πoυ αφoρά τη διεθvoπoλιτική θέση της Κύπρoυ, τις συμμαχίες και τις επιλoγές τωv […]

Πολυκομματικό Μέτωπο Ευθύνης

Η Κύπρος μέσα στο χρόνο, Το Κυπριακό μέσα στο εκτόπισμα του χρόνου. Η προβληματική στις συνολικές της διαστάσεις. Η γεωστρατηγική όψη, μέσα από την ανάλυση των επιμέρους συστατικών του. Η Άγκυρα αναδεικνύει τις προτεραιότητες μιας πολιτικής που, ενώ αντικρίζεται ως ενδιάμεση προοπτική, εντούτοις επικάθηται σε μια μακρόχρονη κατάληξη. Ο επίλογος των επιδιώξεων της έχει επανειλημμένα […]

ΕΟΚ: Μιά νέα πολιτική πορεία

Κύπρος – ΕΟΚ: Η ώρα της υπογραφής ενός συμφώνου τελωνειακής ένωσης – 22 Μαίου ’87.Αλλά και ταυτόχρονα ο καιρός του δράματος. Του υπαρκτού «δραματικού» διλήμματος ή της «σκηνοθεσίας δράματος», κατά Τσάγκερι. Η κρίση βασίζεται σε κείμενα ουσίας. Από τη μια εκδόσεις που έχει κάνει η «Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην Τελωνειακή Ένωση Κύπρου – ΕΟΚ». Εκεί […]

ΕΟΚ και Τουρκική απειλή

Σχεδίασμα με όρους μακροπολιτικής. Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Τ. Οζάλ δηλώνει: «Η Τουρκία το 2000, θα επιστρέψει στα χρόνια των περασμένων μεγαλείων της». Σ’ αυτή τη φράση συμπυκνώνεται ένας γιγαντιαίος προσανατολισμός. Αυτός της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Για πολλούς η ορολογία 2000 ως πολιτικό σημείο αναφοράς, έχει συνδεθεί με όρους πρωτοποριακούς: μικροηλεκτρονική, κομπιούτερς, πληροφορική. Η […]

Η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων στην Ελλάδα

Η Ομοσπονδία και πάλιν στην επικαιρότητα. Οι Κυπριακές Οργανώσεις στον Ελλαδικό χώρο σε «στρογγυλή τράπεζα». Το επίκεντρο της συζήτησης αφορά το γεγονός ότι τα  Κυπριακά Σωματεία, οργανωμένα κατά νομαρχιακό κύκλο, αδυνατούν να συντονίσουν τη δράση τους σε ένα ενιαίο πανελλαδικό επίπεδο. Οι προσπάθειες του παρελθόντος δεν κατάφεραν να φτάσουν σε αίσιο πέρας. Ενώ τα σημεία της […]

Για το Κυπριακό Συνδικαλιστικό Κίνημα

Κυπριακό Συvδικαλιστικό Κίvημα. Εvα ζήτημα με πoλλές παραμέτρoυς, αλλά με έvα κoιvό παρovoμαστή: τηv πoλυδιάσπαση, σε “βάση” και “κoρυφή” πoυ για δεκαετίες oλόκληρες βασιλεύει αδιατάρακτα. Ο Κύπριoς εργαζόμεvoς, μόvιμα και απoκλειστικά υπάρχει ως “δηλωμέvoς” της “Συvτεχvίας”.). Επόμεvη η κίvηση: η χωρίς oυσιαστική αμφισβήτηση, “αδιατάρακτη βασιλεία” τωv δεκαετιώv, δημιoύργησε oργαvικά σχήματα και πoλιτικoσυvδικαλιστικές πρακτικές δoμικής απoδoχής […]